vendredi 17 juillet 2009

IBIRAAHIIMA MUTTAAR SAAR , LAAMDO


Chez -  Nous

Sammba Cooyel BAH
Nuwaasii-Lo-Sek ( Farayse )

Moritani hebi ndimaagu mum ko nyalnde 28/11/1960. Ndimaagu ngu hebaa ko he yidde bidbe moritanaabe, kono ko he peeje faraysenaabe halfunoobe en. Ngu hebaa kadi, ko he dow luural lenyam-lenyamaagu cemmbinngal, yeru moobondiral Eeleega 1958. Ngu hebaa ko he njubbudi lelnaandi ngam haa waawa wuurnude nguun lenyam-lenyamaagu puddiingu aaweede.

http://photos2.hi5.com/0088/956/525/Vb3JX4956525-02.jpg

Jooni noon, hol no fayndaare men nde waawirta yettoraade he dow ndi do mbaydi, sosde leydi innitortoondi Diine Islaam e Teddungal e Bidngu-yummaagu e Goonga .

Tuggi kaan saanga, laamuuji limtilimtindi di kala haa yettii Maawuyaa laawdinii tippundi laamuuji kadndi caldi Nay (4) di kaal-den potnoodi tammbaade peewal leydi men ndi daraade. Di njaggi lexxi di pawi dum en he goddi. Yoga e majji majjinaa daaynaa. Goddi bidtaa, mbaasnaa, lorlaa, taccinaa, mbaraa, koynaa…


Keewdi e majji neddankaagu mum en yakkaa haa dum jibini hannde gootol kala e majji so yiyii godngol ngool wonata ko e gnuurde dum.

Duum firti ndeke ko laamuuji meeden ngadii soppude caldi fidtaandu ngootaagu lexxi leydi ndi.

Jooni noon, pay-den ko e todde Laamdo leydi Moritani (18/07/2009 ) joodotoodo duubi Joy (5). Mbiruuji Jeenay (9) ina xami lefol laamu ngu. Kono eden nganndi ko buri heewde e majji ina njeyanoo ko badii walla ko woddi e laamuuji coppunoodi caldi ngootaagu ngu. Etee haa jooni ebbooje mum en laamorde labbinaani no feewi peeje dartinirde kelgol caldi bamtaare di e peeje cemmbin’gol caldi di, so wonaa IBIRAAHIIMA MUTTAAR SAAR. So odon njidi yiyde dum xeewoyee to ebboore makko laamorde ma on njiy toon pecce didi. Feccere adannde, so o hebii laamu ko o ummantoo doon e doon. Duum ko dartinirdi kelgol caldi di. Feccere wonnde nde, kono o laamortoo leydi ndi e nder duubi Joy di. Duum ko e peeje cemmbin’gol caldi di.

To bannge goddo naalanke mawdo tuugnorteedo biyeteedo Baaba Maal yimii:
“ ndeen noon so odon piila, piilee mo nganndudon, piilon mo paamdon, piilon mo koolidon, sabu laamu rewii do reftii do kono wadaani ko nanndi e duum…” So en xeewii ka haala en mbadtii e ngadana ka, ndeke enen kala pot-den fiilde lefol laamu ngu ko e IBIRAAHIIMA MUTTAAR SAAR, ngati kanko gooto renndini sifa laamdo mo Moritani hoodaa o.

Eden nganndi IBIRAAHIIMA MUTTAAR SAAR, meedaani jeyeede e laamu mbonnungu, ko o laabdo. O meedaani wujjude, ko o koolaado. O meedaani fen’de, ko o goongirante. Etee o mo anndiraa xoyre, yumtude miijooji, yubbude, wonde juuldo, jurmotoodo.

Ko kanko e MURTUDO SAMMBA JOOB ( MRN e DEKAALEM ) ngadii eeraade Kaaltidal Lexxi Moritani. Paam-en danyje mbir bay do ni jeyeede e xemoobe lefol laamu, ko e fartagneeji mawdi jeyaa wonan’de leydi.

Ndekete noon, gooto e men kala ina foti soccude bernde mum itta toon gede keeriide hakkunde mum he lannda AJD/MR walla tergal mum walla hakkunde mum he IBIRAAHIIMA MUTTAAR SAAR. Ardina nafoore leydi Moritani e lexxi mum. So joom mum wadii duum, TODDONOO MO, kadi yamira yo o toddane mbele haa o laamoo walla o laamodee mbele ha o waawa yettin’de payndaale makko, duum INA WONA !

Sammba Cooyel BAH
Nuwaasii-Lo-Sek ( Farayse ) nyalnde 16/07/2009Note : Source : Sammba Cooyel BAH - Le 17 Juillet 2009

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Vos commentaires et réactions sont bienvenus. Nous vous prions cependant d'éviter insultes et propos contraires à la morale et à la loi. Le Blog se réserve le droit de retirer tout texte enfreignant à ces règles.